Stadgar

Samarbetspartners:

nutram catfood

STADGAR

Stadgar för “Bengalföreningen”


§ 1 Firma:

Föreningens firma är Bengalföreningen. Föreningens säte är i Stockholm.


§ 2 Ändamål

Bengalföreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars syfte är:

● att sprida information om kattrasen Bengal,

● att verka för en sund avel och uppfödning av bengalkatter,

● att verka för god katthållning,

● att tillvarata medlemmarnas intressen inom ovanstående syften.

Föreningen bedriver sin verksamhet i Sverige.


§ 3 Medlemskap

a. Medlemskap är öppet för alla personer som avser att följa föreningens stadgar och regler samt

betalar fastställd medlemsavgift.

b. Medlemskap erhålls när medlemmen erlagt medlemsavgift för huvudmedlem eller familjemedlem,

så länge det finns en huvudmedlem i samma familj. Med familj menas personer i samma hushåll

på samma adress..

c. Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår. Medlemsavgift

betald den 1 oktober till och med den 31 december gäller även för nästa år.

d. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och är inte heller ansvarig för dess skulder.


§ 4 Utträde

a. Medlem som skadar Bengalföreningen och dess intressen eller bryter mot dess stadgar, ska av

styrelsen först tilldelas en skriftlig varning. Medlemmen ifråga ska sedan beredas möjlighet att

yttra sig till styrelsen inom 30 dagar. Tar medlem inte rättelse inom dessa 30 dagar kan styrelsen

besluta om medlemmens uteslutande. Eventuellt yttrande från medlemmen ifråga ska då finnas

med i styrelsens underlag för eventuellt beslut om uteslutning. I kallelsen till ett styrelsemöte ska

det framgå i kallelsen att en fråga om uteslutning ska behandlas. För beslut om uteslutning krävs 3⁄4

majoritet i styrelsen.Styrelsen ska till vederbörande skriftligen ange orsaken till uteslutningen. Om

utesluten medlem så begär ska frågan tas upp på nästa årsmöte och det ska i sådana fall stå med på

dagordningen för årsmötet.

b. Styrelsen har rätt att vägra medlemskap om personen som söker medlemskap anses motarbeta

föreningens syfte baserat på sakliga och konkreta skäl.

c. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det skriftligen till styrelsen. Därmed upphör

medlemskapet. Föreningen har ingen förpliktelse gentemot.medlem som avslutar sitt medlemskap

eller som uteslutits som medlem. Dessa återfår ej heller erlagda avgifter.


§ 5 Rösträtt

a. För att medlem ska ha rösträtt vid årsmöte och föreningsmöten ska medlemsavgift för innevarande

år vara betald när kallelsen till ett årsmöte eller annat föreningsmöte skickas ut. Medlemmen ska

också ha fyllt 15 år. Icke röstberättigad medlem har förslagsrätt.

b. Rösträtt får utövas med skriftlig och undertecknad fullmakt - dock maximalt 1 fullmakt per

mötesdeltagare. Fullmakten ska innehålla fullständigt namn och adress på fullmaktsgivaren, namn

och adress på fullmaktstagaren, samt ange när fullmakten är giltig och angivet för vad fullmakt

ges. Fullmakten ska också vara undertecknad av fullmaktsgivaren.

c. Rösträtt får också utövas med skriftlig och undertecknad poströst. Poströsten ska ange namn och

adress på den som röstar, ange vilket möte den gäller för samt vem medlemmen röstar på för

respektive valbar post. Det är tillåtet att i poströsten rösta på alla de val som enligt dagordningen

förekommer på föreningsmöten eller årsmötet. Det är tillåtet att rösta på vilka medlemmar som

helst som har betalat den fastställda medlemsavgiften när kallelse till mötet skickas ut och som

accepterat att bli valda till posten ifråga. En ny poströst får ersätta en tidigare poströst om det

anges att den ersätter en tidigare. En poströst kan skickas till utsedd funktionär på årsmötet eller

tas med till mötet via ombud. Alla poströster ska lämnas senast 15 minuter innan mötet öppnas och

de öppnas på mötet under mötesfunktionärernas överinseende. Alla medlemmar på mötet har rätt

att få se och kontrollera poströsterna, om man så begär det.

d. När mötet har öppnats och röstlängden fastställts, accepteras inga fler fullmakter eller poströster.


§ 6 Årsmöten samt föreningsmöten

a. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

b. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads slut.

c. Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före

mötet.

d. Medlemsavgiften fastställs vid det ordinarie årsmötet eller vid annat utlyst föreningsmöte.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår efterföljande år.

d. Kallelse till ordinarie årsmöte eller föreningsmöte, med förslag till dagordning och alla ärenden

som ska tas upp för beslut på mötet samt valberedningens förslag inklusive samtliga nominerade,

ska skickas ut till medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Endast ärenden som angivits i

kallelsen kan tas upp för beslut på mötet.

e. Vid årsmöte och föreningsmöte har medlem, i enlighet med §5, en röst. Beslut fattas med

acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Vid votering bestäms utgången

genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

f. Följande punkter ska ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:

● Mötets öppnande

● Närvarolista och fastställande av röstlängd

● Val av mötesordförande

● Val av mötessekreterare

● Val av två justeringsmän och två rösträknare

● Fråga om mötet har blivit korrekt kallat

● Fastställande av dagordningen

● Styrelsens verksamhetsberättelse

● Fastställande av balans- och resultaträkning

● Revisionsberättelsen

● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

● Motioner, propositioner samt andra frågor för beslut

● Planering och budget för verksamhetsåret

● Fastställande av medlemsavgift(er) för nästa kalenderår

● Val av styrelseledamöter och suppleant(er)

● Val av revisor och revisorssuppleant(er)

● Val av en valberedning

● Övriga frågor (endast för diskussion, inga beslut får tas)

● Mötets avslutande

g. Röstlängden fastställs genom att kontrollera att alla som deltar under mötet är medlemmar och har

rösträtt, och att alla fullmakter samt alla poströster kommer från medlemmar med rösträtt. Alla medlemmar på mötet har rätt att delta i denna kontroll. Endast om minst 2/3 av alla mötesdeltagare

inklusive fullmakter enas om röstlängden kan mötet fortsätta.

h. Årsmötet utser en valberedning, bestående av minst två personer varav en sammankallande, fram

till nästa ordinarie årsmöte.

i. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor

och minst en revisorssuppleant fram till nästa årsmöte.

j. Årsmöten och föreningsmöten ska förläggas i den region där flest antal medlemmar har sin i

föreningen registrerade hemvist, samt under en helgdag för att möjliggöra flest antal deltagare.

k. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst 10 % av

medlemmarna, med angivande av skäl, skriftligt begär detta till styrelsen. Kallelse inklusive all

övrig relevant dokumentation för ett sådant möte ska då skickas ut till medlemmarna senast en

månad efter att denna begäran inkommit till styrelsen.


§7 Styrelse

a. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och minst en

och maximalt tre ordinarie ledamöter, samt minst en och maximalt tre suppleanter.

● Ordförande väljs för en mandatperiod på 2 år under udda årtal

● Vice ordförande väljs för en mandatperiod på 2 år under jämna årtal

● Kassör väljs för en mandatperiod på 2 år under udda årtal

● Sekreterare väljs för en mandatperiod på 2 år under jämna årtal

● Ordinarie ledamot väljs för en mandatperiod på 1 år

● Suppleant väljs för en mandatperiod på 1 år

b. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in i dess ställe fram till nästa

årsmöte eller föreningsmöte. Fyllnadsval kan då göras.

c. Om även vice ordförande avgår under mandatperioden, eller någon annan ordinarie ledamot avgår

under mandatperioden, får styrelsen omkonstituera sig fram till nästa föreningsmöte eller årsmöte.

Suppleant kan inte omkonstituera sig till ordinarie ledamot.

d. Om styrelsen pga avgångar blir färre än 5 ledamöter ska från denna stund en kallelse till ett

föreningsmöte skickas ut inom 4 veckor där fyllnadsval till vakanta poster görs. Från den stund

styrelsen blir färre än 5 ordinarie ledamöter fram till detta föreningsmöte betraktas de kvarvarande

ordinarie ledamöterna som en interimsstyrelse där endast löpande verksamhet får hanteras.


§8 Styrelsens arbete och ansvar

a. Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intresse och beslutar å föreningens vägnar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för föreningens ekonomiska åtaganden

och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet.

b. Till alla styrelsemöten ska en kallelse skickas ut till samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter.

Kallelsen ska skickas ut i god tid innan mötet.

c. Styrelsemöten ska hållas på ett sådant tekniskt sätt så att alla ordinarie ledamöter och suppleanter

rimligen kan delta på mötena så att de kan höra och tala med varandra.

d. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Beslut

fattas med acklamation, eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms

utgången genom enkel majoritet - utom i frågor som nämns i § 4. Vid jämnt antal röster har

mötesordförande en utslagsröst.

e. Alla styrelsemöten ska protokollföras samt justeras och på förfrågan från medlemmar

tillgängliggöras för dessa.

f. Styrelseledamöters ansvarsfördelning, om ej särskilda skäl föreligger, fördelas enligt följande:

Ordföranden:

- Företräder föreningen och styrelsen och är deras officiella representant.

- Är ansvarig utgivare av allt från föreningen publicerat material.

- Ansvarar för att kallelse till styrelsemöten skickas ut,

- Ansvarar för att en verksamhetsberättelse blir upprättad till årsmötet

Vice ordföranden:

- Bistår ordföranden

- Träder in i ordförandens ställe vid ordförandens frånvaro

Sekreteraren:

- Ansvarar för att protokoll förs vid styrelsemöten,

- Ansvarar för förvaringen av alla protokoll, handlingar, eller andra dokument..

Kassören:

- Ansvarar för hanteringen av alla ekonomiska transaktioner och bokför dessa,

- Ansvarar för att en ekonomisk redovisning görs upp till revisorn inför varje årsmöte.

- Ansvarar för att ett budgetförslag görs upp till årsmötet.

- Ansvarar för att det finns en lista över föreningens medlemmar.

Ansvaret åligger ovanstående styrelseledamöter men om behov föreligger får enskilda uppgifter

delegeras till andra ordinarie styrelseledamöter.

g. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

h. Alla utbetalningar från föreningens konton - enskilda eller löpande sådana - ska ha ett

protokollfört styrelsebeslut bakom sig. För löpande utbetalningar räcker det med ett styrelsebeslut

när den löpande utbetalningen påbörjas eller när förutsättningarna för utbetalningen ändras.

i. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvarig för alla sina beslut, liksom för föreningens tillgångar

och förvaltning.

j. Styrelsen ansvarar för att dessa stadgar liksom årsmötesprotokoll finns tillgängliga för

medlemmarna.

k. Suppleant som inträder för ordinarie ledamot får rösträtt. Om det finns flera suppleanter ska dessa

vara numrerade, dvs suppleant nr 1 inträder i första hand, o.s.v.

l. Om minst tre ordinarie styrelseledamöter begär att styrelsen ska sammanträda, ska en kallelse till

ett styrelsemöte skickas ut.

m. Styrelsen utser vem eller vilka som ansvarar för föreningens materiel.

n. Styrelsen utser ansvarig för föreningens hemsida.

o. Styrelsen utser ansvarig för kontakter med medlemmarna och informationsspridning till dessa.


§9 Revision

a. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte till närmast följande ordinarie

årsmöte. Föreningen räkenskapsår motsvarar kalenderåret och omfattar tiden från den 1 januari till

den 31 december.

b. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall senast 31 januari påföljande år, tillika med

styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll, hållas tillgängligt för revisorerna vilka efter

verkställd granskning ger en revisionsberättelse till årsmötet.


§10 Ändring av föreningens stadgar

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav

minst det ena är ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste det vara minst tre månader och

maximalt 6 månader emellan. Med kallelsen till respektive möte ska bifogas förslaget till ändring.

Minst tre fjärdedelar av de röstande, inklusive fullmakter och poströster, måste godkänna de

föreslagna ändringarna på respektive möte för att dessa ska träda i kraft.


§11 Föreningens upplösning

a Beslut av föreningens upplösande ska fattas på två på varandra följande föreningsmöten eller

årsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Kallelserna till mötena ska ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas.

Minst tre fjärdedelar av de röstande på mötet, inklusive fullmakter och poströster, måste vara för

en upplösning.

b. Vid sista mötet ska beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar

och övriga tillhörigheter ska disponeras. Vad gäller föreningens ekonomiska tillgångar ska först

föreningens eventuella skulder regleras och eventuella fordringar avskrivas innan ett eventuellt

ekonomiskt överskott skänks till SLU, Statens Lantbruksuniversitets forskning kring katters hälsa.

Om detta inte är möjligt skänks istället överskottet till ett eller flera katthem.


Första versionen av dessa stadgar antagna på ett möte: 2018-09-12